Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Učebnica ekonómie a podnikania

(Prejdite priamo do JA Učebnice ekonómie a podnikania)

Učitelia programu JA Aplikovaná ekonómia využívajú pre prácu so svojimi žiakmi online učebnicu, ktorej obsah je spracovaný v súlade s požiadavkami na ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie a je pravidelne aktualizovaný. Teória ekonómie a ekonomiky je vyučovaná pomocou unikátneho online vzdelávacieho systému. Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu. Interaktívny systém učebnice umožňuje rôzne variácie testovania študentov, prehľad ich študijnej aktivity a výsledkov, a zároveň uľahčuje učiteľom prípravu na hodiny. Prejdite do JA Učebnice ekonómie a podnikania.

Učebné kapitoly

1.

Úvod alebo o ekonomických princípoch a myslení

 • Na čo nám je ekonómia? A čo to tá ekonómia vlastne je?
 • Základné pojmy ekonómie
 • Základné princípy ekonómie
 • Historický exkurz alebo vývoj ekonomického myslenia
Mikroekonómia
2.

Ponuka a dopyt, alebo ako funguje trh

 • Dopyt, ponuka a trhová rovnováha
 • Vládne zásahy do trhovej rovnováhy
 • Elasticita, alebo na čo je dopyt citlivý?
 • Spotrebitelia a ich správanie na trhu
3.

Správanie firmy a organizácia odvetvia

 • Správanie sa firmy, alebo čo by malo firmu zaujímať
 • Analýza nákladov firmy
 • Konkurencia medzi firmami - môžu si firmy konkurovať inak ako cenami?
 • Rôzne trhové štruktúry, alebo ako to v praxi vyzerá
Makroekonómia
4.

Čo vieme na základe makroekonomických premenných povedať o ekonomike

 • Začnite hrubým domácim produktom
 • Pokračovať budeme rozprávaním o inflácii
 • A napokon niečo o nezamestnanosti
 • Kedy ekonomika rastie a kedy klesá?
5. Základné trhy v ekonomike a kto hrá kde akú rolu
 • Trh tovarov a služieb - spotrebitelia a firmy, a čo vláda?
 • Peňažný trh - alebo čo vlastne robí národná banka?
 • Trh práce - prečo potrebujeme pracovať?
 • Keď sa dajú všetky tri trhy dokopy - Agregátny dopyt a agregátna ponuka
6.

Politika peňazí  – ako to funguje?

 • Čo sú peniaze?
 • Peniaze = hotovosť? Alebo čo všetko považujeme dnes za peniaze.
 • Banky včera a dnes
 • Ako banky "vytvárajú" peniaze?
 • Národná banka Slovenska
 • Nástroje monetárnej politiky
7.

Politika vlády - ako to funguje?

 • Úloha štátu v ekonomike
 • Štátny rozpočet
 • Niečo navyše: Neviditeľná noha
 • Fiškálna politika - konečne sa k nej dostávame
Medzinárodná ekonomika, globalizácia, Európska únia a jej fungovanie
8.

Otvorená ekonomika, alebo prečo nie je všetko čo spotrebúvame “made in Slovakia”

 • Medzinárodný pohyb tovaru - alebo čo je medzinárodný obchod
 • Prečo krajiny medzi sebou obchodujú?
 • Bariéry medzinárodného obchodu
 • Argumenty proti voľnému obchodu
 • Argumenty za voľný obchod
 • Podpora ekonomickej spolupráce
9.

Európska menová únia

 • Stručný prehľad procesu európskej integrácie
 • Menová únia ako súčasť Hospodárskej a menovej únie EÚ
 • Slovensko a Euro
Podnikanie a manažment funkčných oblastí v podniku
10.

Podnikanie ako hnací motor fungovania ekonomiky

 • Podnikanie versus zamestnanie
 • Čo je podnikanie?
 • Prečo ľudia podnikajú?
 • Význam malých a stredných podnikov v ekonomike
 • Aké sú osobnostné charakteristiky podnikateľov?
 • Kto a prečo podporuje podnikateľov?
 • Právne formy podnikania
 • Niečo navyše: Baťa - príklad, skúsenosť, inšpirácia
11.

Ako riadiť podnikové financie?

 • Aké sú formy financovania podniku?
 • Ako funguje účtovníctvo a prečo je dôležité?
 • Účtovné výkazy jednoduchého účtovníctva
 • Účtovné výkazy podvojného účtovníctva
 • Ako vzniká zisk a hotovosť?
12.

Riadenie štruktúry majetku a kapitálu

 • Prečo rozlišovať majetok a kapitál podniku?
 • Štruktúra majetku podniku a hľadanie optimálneho stavu
 • Štruktúra kapitálu podniku: vlastný a cudzí kapitál
 • Prečítajme si súvahu podniku: súhrnný obraz o majetku a kapitáli podniku
13.

Prečo je dôležitá stratégia a plánovanie?

 • Čo je to vlastne stratégia?
 • Plánovanie  a podnikateľský plán
 • Skúmanie prostredia
 • Formulácia stratégie
 • Implementácia stratégie a strategická kontrola
 • Funkcie podnikateľského plánu
 • Kedy píšeme podnikateľský plán
 • Štruktúra kapitol podnikateľského plánu
 • Formálna úprava
14.

Ako sa efektívne riadi výroba a zvyšuje produktivita?

 • Ako sa riadi výroba v modernom podniku?
 • Lean prístup
 • Nástroje efektívneho riadenia
 • Logistika a distribúcia
 • Čo ovplyvňuje produktivitu?
 • Ako je to s produktivitou na Slovensku?
15.

Ľudia – na čom stojí a padá úspech každého podniku

 • Podniky pre ľudí a ľudia pre podniky
 • Funkcie personálneho manažmentu
 • Pracovné právo v personálnom manažmente
 • Nové trendy v personálnom manažmente
16.

Marketingové aktivity podniku

 • Vieme čo je marketing, ale nevieme o čom je?
 • Poslanie marketingu v riadení podniku
 • BCG matica: príbeh o otáznikoch, hviezdach, dojných kravách a psoch
 • Úloha marketingového výskumu: Poznajme prostredie, v ktorom podnikáme
 • Vyberme si náš priestor na trhu: segmentujme
 • Poznajme zákazníka: je ním domácnosť, alebo podnik?
17.

Prečo sa zákazník stretáva s marketingovým mixom

 • Produkt ako nositeľ úžitku a rozhodnutia o produkte
 • Proces tvorby produktovej stratégie
 • Produkt žije svojim životom
 • Ako stanoviť cenu produktu?
 • Cenové stratégie pre nové produkty
 • Distribučný kanál a jeho funkcie
 • Elektronický obchod alebo kamenný obchod?
 • Marketingová komunikácia: povedzte to zákazníkovi
 • Tak teda komunikujme efektívne
 • So službami je to komplikovanejšie: 7P
18.

Namiesto záveru – ako si rozbehnúť vlastný Startup?

 • Čo je to Startup?
 • Odkiaľ zobrať nápady na váš startup?
 • Ako startupy fungujú?
 • Ako zvýšiť šance na úspech vašeho startupu?
 • Podnikateľský model sturtupov
 • Čo je to "Lean" prístup k startupom?
 • Príklad z praxe: SLI.DO